พาหนะ

เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์

 ตัวเรือ ขนาดระวางบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 14 คน
 โครงสร้าง ทำด้วย อะลูมิเนียม ชนิดที่ใช้ต่อเรือโดยเฉพาะ เกรดไม่ต่ำกว่า 5052 H32
 เครื่องยนต์ เบนซินขนาด 2 จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
 อุปกรณ์

อุปกรณ์ไฟสัญญาณ ไฟส่องสว่างและระบบไฟฟ้าประจำเรือ

อุปกรณ์ประจำเรือ

อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

BACK